Trenčianska univerzita v roku 2022

Každý rok prináša nové výzvy, projekty, ale aj úspechy či inovácie. Výnimkou nebol ani rok 2022, ktorý bol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne jubilejný a oslávila v ňom 25. výročie svojho vzniku.  

Trenčín sa vďaka univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Trenčianska univerzita ponúka širokú paletu študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Študentom ponúka odbory, ktoré im neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie.

Trenčianska univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od akademického roka 2022/2023 vzdeláva vo všetkých stupňoch a formách štúdia v študijných programoch zosúladených so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Podpisom Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskou univerzitou, Trenčianskou župou, zástupcami zamestnávateľov a zahraničných partnerov sa na jar tohto roku začala prvá etapa budovania unikátneho vzdelávacieho a technologického campusu v areáli Fakulty priemyselných technológií a Spojenej školy v Púchove. EDUTECH Campus poskytne kvalitné odborné vzdelávanie pre prax a moderný aplikovaný výskum viazaný na Priemysel 4.0, zároveň v medzinárodnom meradle prepojí stredné odborné školy a univerzity z Nemecka, Fínska, Poľska a Českej republiky. „Cieľom je ponúknuť mladým ľuďom z Púchova, Trenčianskeho regiónu, ale aj širšieho okolia perspektívu pre štúdium, kreatívnosť a uplatnenie sa na trhu práce. Súčasťou projektu je aj vybudovanie inovačného a kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kompozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemyselných technológií,“ ozrejmil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Univerzita ponúka kvalitné prostredie nielen na štúdium, ale aj relax a načerpanie nových síl. Už minulý rok úspešne ukončila rekonštrukciu univerzitného študentského domova a tento rok pokračovala v revitalizácií  univerzitného areálu v Záblatí v Trenčíne. Z prostriedkov Európskej únie investovala cez 491 tis. EUR do zelenej infraštruktúry, športovísk a vodozádržných opatrení. Výrazne sa tým zvýšila kvalita a atraktívnosť prostredia pre študentov, zamestnancov univerzity aj obyvateľov Trenčína. Univerzitný areál v ktorom sídli Fakulta špeciálnej techniky, zmodernizovaný Študentský domov a buduje sa Kreatívne centrum, tak získal významný rozvojový impulz s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. Na ploche viac ako  5600 m2 vznikol zelený kreatívny priestor, revitalizovala sa zeleň, odstránili sa staré environmentálne záťaže a nainštalovali sa prvky drobnej architektúry, športových a oddychových plôch.

Tento rok sa na univerzite uskutočnil aj prvý ročník univerzitného športového dňa, ktorý bol plný nielen športových aktivít, súťaží a workshopov, ale aj relaxu. Prišlo viac ako 400 účastníkov, najmä študentov, ktorí sa mohli aspoň na chvíľu odreagovať pred skúškovým obdobím.

Na jeseň univerzita vybudovala 3 nabíjacie stojany a spustila testovaciu prevádzku sharovania e-bicyklov a e-skútrov, ktoré sú rozmiestnené po fakultách univerzity, aby sa študenti mohli jednoduchšie presúvať medzi jednotlivými budovami. K dispozícii je 15 skútrov a 30 elektro bicyklov na 3 stanoviskách, na ktoré univerzita získala prostriedky v sume 266 010 EUR pomocou projektu Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero. Univerzita tak okrem podpory mobility študentov chce prispieť k ochrane životného prostredia.

Univerzita nezaostávala ani v oblasti vedy a výskumu. Organizácia Spojených Národov vyhlásila rok 2022 za Medzinárodný rok skla. Národné zázemie pre oslavy roka skla na Slovensku poskytlo celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. V rámci osláv roku skla FunGlass zorganizovalo pre odbornú i laickú verejnosť rôzne populárno – náučné prednášky a diskusie, ale aj tradičné vedecké podujatia medzi ktoré patrí pravidelný workshop Centra FunGlass, tzv. „FunGlass School“ a „FunGlass sympózium 2022“.

Trenčianska univerzita bodovala aj v hodnoteniach. Snaha o neustále zlepšovanie sa prejavila v rebríčku SCImago Institutions Rankings, ktorý hodnotí výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií z celého sveta. V ňom si Trenčianska univerzita zlepšila svoje umiestnenie až o 98 miest. SCImago predstavuje celosvetové hodnotenie vedecko-výskumných aktivít a v jeho rebríčku sa v roku 2022 nachádzalo 8084 najlepších z približne 30 tisíc výskumných inštitúcií. Opäť sa potvrdil aj záujem o absolventov Trenčianskej univerzity v rebríčku Profesia, ktorý zohľadňuje, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo životopisy absolventov. V tomto rebríčku postúpila univerzita o tri priečky nahor a opäť sa umiestnila v top 10-tke škôl s najžiadanejšími absolventmi.

O štúdium na Trenčianskej univerzite je čoraz väčší záujem. „Do akademického roka 2022/2023 sa do prvých ročníkov prihlásilo 2109 uchádzačov, z toho 695 uchádzačov zo zahraničia čo svedčí o tom, že sme integrálnou súčasťou Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 853 študentov v dennej a externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2021/2022, kde sa na štúdium prihlásilo 1806 uchádzačov a zapísalo sa 817 študentov“, uviedol rektor Jozef Habánik. Neustále stúpa aj záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na univerzite, v akademickom roku 2022/2023 sa na univerzite vzdeláva 161 zahraničných študentov.

V roku 2022 poberalo štipendium 662 študentov Trenčianskej univerzity v priemernej výške 462 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 700 tisíc EUR. V tomto roku univerzita pridelila motivačné štipendiá v celkovej sume 199 tis. EUR v priemernej výške 496 EUR. Odborové štipendium v študijných programoch, v ktorých uplatnenie absolventov presiahlo 97%, získalo 213 študentov v priemernej výške 474 EUR, pričom najvyššia vyplatená suma bola 1200 EUR. Prospechové štipendium získalo 138 študentov v priemernej výške 530 EUR. Sociálne štipendium čerpalo 51 študentov v priemernej sume 236 EUR. Naviac univerzita na štipendiách pre 52 doktorandov vyplatila spolu 403 tis. EUR. Podľa rektora Jozefa Habánika univerzita uhradila sedemnástim študujúcim mamičkám tzv. tehotenské štipendium vo výške, ktorú stanovila novela zákona o sociálnom poistení na sumu 200 EUR mesačne. Z vlastných zdrojov univerzita tiež pomohla vojnovým konfliktom zasiahnutým 55 študentom z Ukrajiny vo výške 11 tisíc EUR.

Total
1
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts